คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระปัจจุบัน 2565-2568

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ รศ. ดร.กอบพร บุญนาค กรรมการ ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ กรรมการ ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ กรรมการ นางณมล วรปรีดา กรรมการ นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Read More …

คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล   คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระปัจจุบัน 2565-2568 ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล นายกสมาคม ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ รศ. ดร.กอบพร บุญนาค กรรมการ ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ กรรมการ ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ นายพัฒนา Read More …