คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระปัจจุบัน 2565-2568

suda

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล


Sirirat ponthipa
ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์

อุปนายกสมาคม
ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์

กรรมการ
ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

กรรมการ
รศ. ดร.กอบพร บุญนาค

กรรมการ
hatairat chaisuree namol
ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

กรรมการ
ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล

กรรมการ
นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์

กรรมการ
นางณมล วรปรีดา

กรรมการ
Cholpat Boonhiang patarawee
นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ
ศ. ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม

กรรมการและวิชาการ
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย

กรรมการและนายทะเบียน
ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์

กรรมการและปฏิคมและประชาสัมพันธ์
prasert chalinee
ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

กรรมการและเหรัญญิก
ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์

กรรมการและเลขาธิการ