เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Biosafety Association (Thailand)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 ในชื่อ เครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) (Biosafety & Biosecurity Network of Thailand, BSNT)  จากดำริของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ (2476 – 2562) และได้รับการสนับสนุนจาก Asia-Pacific Biosafety Association (A-PBA)  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายระดับนานาชาติ International Federation of Biosafety Association (IFBA) และ American Biosafety Association (ABSA)  

จดทะเบียนเป็น สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งป้องกันแพร่เชื้อจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสัตว์แพทย์
  • สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
  • จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการในประเทศไทย

ในปัจจุบัน สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) มีบทบาทด้านการฝึกอบรมความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ โดยทำงานประสานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน จากทั้งภาครัฐและเอกชน