สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Biosafety Association (Thailand)

        ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 ในชื่อ เครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) (Biosafety & Biosecurity Network of Thailand, BSNT)  จากดำริของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ (2476 – 2562) และได้รับการสนับสนุนจาก Asia-Pacific Biosafety Association (A-PBA)  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายระดับนานาชาติ 
International Federation of Biosafety Association (IFBA) และ American Biosafety Association (ABSA)  

จดทะเบียนเป็น สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อจากการปฏิบัติงาน
  ทั้งในระดับคลินิกและห้องปฏิบัติการทั้งของมนุษย์และสัตว์ และในสภาพการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการจัดประชุมวิชาการ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ
 2. สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
 3. ร่วมกันสร้างข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย
 4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. สนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และงานบริการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ตลอดจนแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุม
 6. ช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานของราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
 7. ส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
 8. บริการวิชาการแก่สาธารณชน
 9. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

ในปัจจุบัน สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) มีบทบาทด้านการฝึกอบรมความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ โดยทำงานประสานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน จากทั้งภาครัฐและเอกชน

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.