คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

วาระปัจจุบัน 2565-2568

ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล
นายกสมาคม

ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์

อุปนายกสมาคม

ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์

กรรมการ

ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

กรรมการ

รศ. ดร.กอบพร บุญนาค

กรรมการ

รศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

กรรมการ

ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล

กรรมการ

นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์

กรรมการ

นางณมล วรปรีดา

กรรมการ

นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ

ศ. ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม

กรรมการ และวิชาการ

ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย

กรรมการ และนายทะเบียน

ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์

กรรมการ

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

กรรมการและเหรัญญิก

ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์

กรรมการและเลขาธิการ

update 2023-01-28

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.