คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

วาระปัจจุบัน 2565-2568

ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล
นายกสมาคม

ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์

อุปนายกสมาคม

ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์

กรรมการ

ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

กรรมการ

รศ. ดร.กอบพร บุญนาค

กรรมการ

ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

กรรมการ

ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล

กรรมการ

นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์

กรรมการ

นางณมล วรปรีดา

กรรมการ

นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ

ศ. ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม

กรรมการ และวิชาการ

ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย

กรรมการ และนายทะเบียน

ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์

กรรมการ

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

กรรมการและเหรัญญิก

ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์

กรรมการและเลขาธิการ

update 2023-01-28