ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) Download

เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”

จัดการเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook:สมาคมไวรัสวิทยา เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19” เรียน สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทุกท่าน สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) มีกำหนดจัดการเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook “สมาคมไวรัสวิทยา” เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19” ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่สมาชิก และผู้สนใจทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้ https://drive.google.com/file/d/1IfFjj1eSpgX4qNqs_VxyI3w1xpHB2TJw/view

ประวัติความเป็นมา

 โดยคำแนะนำจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ และได้รับการสนับสนุนจาก Asia-Pacific Biosafety Association (A-PBA) เพื่อก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) (Biosafety & Biosecurity Network of Thailand, BSNT) ในปี พ.ศ. 2551    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน งานดังนี้ 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อจากการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับคลินิกและห้องปฏิบัติการทั้งของมนุษย์และสัตว์ และในสภาพการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการจัดประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ 2. สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง 3. ร่วมกันสร้างข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย 4. Read More …

คณะกรรมการวาระ 2559-2561

The Biosafety Association (Thailand), สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2559-2561 1. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคม 2. ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายก 3. รศ.ดร. ชลภัทร สุขเกษม เลขาธิการ 4. รศ.ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล เหรัญญิก 5. สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ นายทะเบียน 6. ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์ 7. พ.อ.หญิง Read More …

คณะกรรมการวาระ 2562-2565

The Biosafety Association (Thailand), สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2562-2565 1. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคม 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม 3. ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ 4. ศ. สพ.ญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ 5. ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ กรรมการ 6. พ.อ.หญิงทิพย์วรรณ ชื่นจิตร กรรมการ 7. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ 8. อ. ดร.หทัยรัตน์ Read More …