ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) Download

เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”

จัดการเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook:สมาคมไวรัสวิทยา เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19” เรียน สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทุกท่าน สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) มีกำหนดจัดการเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook “สมาคมไวรัสวิทยา” เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19” ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่สมาชิก และผู้สนใจทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้ https://drive.google.com/file/d/1IfFjj1eSpgX4qNqs_VxyI3w1xpHB2TJw/view