คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล   คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระปัจจุบัน 2565-2568 ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล นายกสมาคม ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ รศ. ดร.กอบพร บุญนาค กรรมการ ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ กรรมการ ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ นายพัฒนา Read More …

ประวัติความเป็นมา

 โดยคำแนะนำจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ และได้รับการสนับสนุนจาก Asia-Pacific Biosafety Association (A-PBA) เพื่อก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) (Biosafety & Biosecurity Network of Thailand, BSNT) ในปี พ.ศ. 2551    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน งานดังนี้ 1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อจากการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับคลินิกและห้องปฏิบัติการทั้งของมนุษย์และสัตว์ และในสภาพการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการจัดประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ 2. สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง 3. ร่วมกันสร้างข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย 4. Read More …