คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

01

นายกสมาคม
ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล


 

ภาพคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2559-2561

 02  03
ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
นายกสมาคม
ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์
อุปนายก
รศ.ดร. ชลภัทร สุขเกษม
เลขาธิการ 
 04  05  06
รศ.ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล
เหรัญญิก
สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ
นายทะเบียน
ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์ 
 07  08  09
พ.อ.หญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
วิชาการ
 ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล
กรรมการ
 นายบุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ
กรรมการ
 10  11  12
ดร.อรอนงค์ รัชตราเชนชัย
กรรมการ
รศ.ดร. ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
กรรมการ
รศ. สพ.ญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
กรรมการ
 13  14  15
รศ. ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์
กรรมการ
ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล
กรรมการ
ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
กรรมการ