คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

suda

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)

ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล


 

คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระปัจจุบัน 2565-2568

suda srisin Sirirat
ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล

นายกสมาคม
ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์

อุปนายกสมาคม
ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์

กรรมการ
ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

กรรมการ
silhouette hatairat chaisuree men
รศ. ดร.กอบพร บุญนาค

กรรมการ
ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ

กรรมการ
ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล

กรรมการ
นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์

กรรมการ
namol silhouette Cholpat Boonhiang
นางณมล วรปรีดา

กรรมการ
นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ
ศ. ดร. ภก.ชลภัทร สุขเกษม

กรรมการและวิชาการ
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย

กรรมการและนายทะเบียน
patarawee prasert chalinee
ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์

กรรมการและปฏิคมและประชาสัมพันธ์
ศ. ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

กรรมการและเหรัญญิก
ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์

กรรมการและเลขาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *