คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระปัจจุบัน 2565-2568

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ รศ. ดร.กอบพร บุญนาค กรรมการ ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ กรรมการ ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ กรรมการ นางณมล วรปรีดา กรรมการ นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Read More …

คณะกรรมการวาระ 2559-2561

The Biosafety Association (Thailand), สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2559-2561 1. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคม 2. ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายก 3. รศ.ดร. ชลภัทร สุขเกษม เลขาธิการ 4. รศ.ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล เหรัญญิก 5. สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ นายทะเบียน 6. ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์ 7. พ.อ.หญิง Read More …

คณะกรรมการวาระ 2562-2565

The Biosafety Association (Thailand), สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2562-2565 1. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคม 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม 3. ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ 4. ศ. สพ.ญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ 5. ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ กรรมการ 6. พ.อ.หญิงทิพย์วรรณ ชื่นจิตร กรรมการ 7. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ 8. อ. ดร.หทัยรัตน์ Read More …