คณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระปัจจุบัน 2565-2568

นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล ศ. เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ ศ. สพญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ รศ. ดร.กอบพร บุญนาค กรรมการ ผศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ กรรมการ ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์ กรรมการ นางณมล วรปรีดา กรรมการ นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา Read More …

ประวัติความเป็นมา

 โดยคำแนะนำจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ และได้รับการสนับสนุนจาก Asia-Pacific Biosafety Association (A-PBA) เพื่อก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) (Biosafety & Biosecurity Network of Thailand, BSNT) ในปี พ.ศ. 2551    โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน งานดังนี้ 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งป้องกันแพร่เชื้อจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสัตว์แพทย์ 2) สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง 3) จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการในประเทศไทย กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจัดประชุมแล้วมีดังต่อไปนี้ 1. “Biosafety issues in Read More …

คณะกรรมการวาระ 2559-2561

The Biosafety Association (Thailand), สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2559-2561 1. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคม 2. ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายก 3. รศ.ดร. ชลภัทร สุขเกษม เลขาธิการ 4. รศ.ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล เหรัญญิก 5. สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ นายทะเบียน 6. ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์ 7. พ.อ.หญิง Read More …

คณะกรรมการวาระ 2562-2565

The Biosafety Association (Thailand), สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2562-2565 1. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคม 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม 3. ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ 4. ศ. สพ.ญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ 5. ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ กรรมการ 6. พ.อ.หญิงทิพย์วรรณ ชื่นจิตร กรรมการ 7. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ 8. อ. ดร.หทัยรัตน์ Read More …