หนังสือรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการปฎิบัติงานในสถานปฎิบัติการระดับ 3