ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ SARS-CoV-2
ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
Download