ประวัติความเป็นมา

 โดยคำแนะนำจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ และได้รับการสนับสนุนจาก Asia-Pacific Biosafety Association (A-PBA) เพื่อก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) (Biosafety & Biosecurity Network of Thailand, BSNT) ในปี พ.ศ. 2551

 


 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน งานดังนี้

1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อจากการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับคลินิกและห้องปฏิบัติการทั้งของมนุษย์และสัตว์ และในสภาพการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการจัดประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ
2. สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
3. ร่วมกันสร้างข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และงานบริการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ตลอดจนแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุม
6. ช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานของราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
7. ส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ
8. บริการวิชาการแก่สาธารณชน
9. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการจัดประชุมแล้วมีดังต่อไปนี้

1. “Biosafety issues in emerging and reemerging diseases” ณ โรงแรมสยามซิตี้ วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2551

2. การประชุมวิชาการของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1 “ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ : สหวิทยาการสำหรับโรคอุบัติใหม่ (Biosafety and Biosecurity : Multidisciplinary for Emerging Disease)” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552 และอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม .มหิดล วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อรับมือการระบาดไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 และโรคติดต่ออันตรายด้วย Biosafety Level 2 enhanced” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ตึกอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

4. สนับสนุนกรรมการบริหารและสมาชิกของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ในการเดินทางไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม “5th A-PBA Biosafety Conference” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Biosafety in Medical Laboratory)” ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 ตึก 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

6. ร่วมจัดการประชุมกับ International Federation of Biosafety Associations (IFBA) หัวข้อ “Global Biosafety and Biosecurity: Take Action” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ มหานคร ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

7. “ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคในคนและสัตว์” ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

8. การฝึกอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัยทางคลินิกและห้องปฏิบัติการชันสูตร” (Biosafety in clinical research and diagnostic laboratories) ณ โรงแรมอิมพี เรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2555

9. การฝึกอบรม “Biosafety: ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างไรจึงจะปลอดภัย” ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555

10. การฝึกอบรม “Biorisk Conference” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555

 

          ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 “กลยุทธด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(National Biosafety Strategic Roadmap for ASEAN Economics Community (AEC))” สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

2. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Annual Biosafety Conference ร่วมกับ Asia-Pacific Biosafety Association ณ โรงแรมพูลแมนบางกอกคิงพาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2557

3. การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 “ทำงานกับสิ่งติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัยในยุคปัจจุบัน” สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *