คณะกรรมการวาระ 2562-2565

The Biosafety Association (Thailand),

สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) วาระ 2562-2565
1. ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล นายกสมาคม
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ อุปนายกสมาคม
3. ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ กรรมการ
4. ศ. สพ.ญ. ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข กรรมการ
5. ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ กรรมการ
6. พ.อ.หญิงทิพย์วรรณ ชื่นจิตร กรรมการ
7. ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล กรรมการ
8. อ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ กรรมการ
9. นาง ณมล วรปรีดา กรรมการ
10. นาง ทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
11. รศ. ภก. ดร.ชลภัทร สุขเกษม กรรมการและวิชาการ
12. ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ กรรมการและนายทะเบียน
13. นาย บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ กรรมการ ปฏิคมและประชาสัมพันธ์
14. รศ. ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล กรรมการและเหรัญญิก
15. ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *