หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและ การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่7

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและ การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่7

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและ
การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่7
15-17 มกราคม 2563

ณ ห้องบรรยายบานเย็น สายัณหวิกสิต ชั้น 15
อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Date

01 November 2019

Categories

Announcement