Up

EDUCATION

หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter1
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter2
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter3
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter4
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter5
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter6
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter7
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter8
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) - chapter10
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter18
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter19
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter20
หนังสือความปลอดภัยและความมั่งคงทางชีวภาพสำหรับห้องปฎิบัติการ (Biosafety and Biosecurity for Laboratory) chapter21
พ.ร.บ. เชื้อโรค 2558
ข้อบังคับของสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
หนังสือรับรองหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ -BSL
 
 
Powered by Phoca Download