การประชุมวิชาการของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการของเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1 “ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ : สหวิทยาการสำหรับโรคอุบัติใหม่ (Biosafety and Biosecurity : Multidisciplinary for Emerging Disease)” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552 และอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม .มหิดล วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Date

02 November 2016

Categories

Year 2009