การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 “กลยุทธด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(National Biosafety Strategic Roadmap for ASEAN Economics Community (AEC))”

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 “กลยุทธด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(National Biosafety Strategic Roadmap for ASEAN Economics Community (AEC))”

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 “กลยุทธด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(National Biosafety Strategic Roadmap for ASEAN Economics Community (AEC))” สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

Date

02 November 2016

Categories

Year 2013